iPrzedszkole informacje

Procedura korzystania z systemu iPrzedszkole przez rodziców / prawnych opiekunów dzieci w Przedszkolu nr 103 w Warszawie, na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz Statutu Przedszkola nr 103  w Warszawie:

 

1. Postanowienia wstępne.

 1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

 2. System nie nalicza opłat za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy.

 3. System nalicza opłaty za wyżywienie dziecka za miesiąc z góry z odliczeniem nieobecności w poprzednim miesiącu.

 4. Koszt pierwszej karty zbliżeniowej pokrywa przedszkole. Karta kupowana jest raz na cały czas  pobytu dziecka w przedszkolu.

 5. Koszty kolejnych kart zbliżeniowych pokrywają rodzice/opiekunowie prawni.

 6. Zakup kart jest raz na cały czas  pobytu dziecka w przedszkolu.

 7. Koszty uszkodzenia, zgubienia karty pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

 8. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.

 

2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola kierują się do szatni.

 2. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika z napisem WEJŚCIE.

 3. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające  dziecko  niezwłocznie po odbiciu karty zbliżeniowej oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali.

3. Odbieranie dziecka z przedszkola.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby odbierają dziecko, które będzie wywołane z sali przez domofon bądź szatniarkę lub odbierają je osobiście z ogrodu.

 2. Przed wyjściem z przedszkola rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez  rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika z napisem WYJŚCIE.

 3. Kartę należy również przyłożyć przy odbiorze dziecka z ogrodu do czytnika znajdującego się w budynku.

 4. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic/opiekun zgłasza nauczycielce w grupie fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz kierownikowi gospodarczemu w celu zamówienia odpłatnie kolejnej karty.

4. Moduł on-line dla rodziców.

 1. Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole na stronie: iprzedszkole.progman.pl

 1. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Wskazana jest niezwłoczna zmiana hasła przez   rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmiana.

 2. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej Przedszkole.

 3. Moduł dla rodzica w systemie iPrzedszkole zapewnia :

 • bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za  żywienie;

 • wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu;

 • dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole;

 • zgłaszanie nieobecności dziecka (przy czym zgłoszenie nieobecności do godz. 9:00 danego dnia powoduje nienaliczanie opłaty za żywienie dziecka w tym dniu).

5. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. do odwołania.

 2. Niniejsza procedura jest dostępna w gabinecie Dyrektora oraz na stronie internetowej przedszkola.

 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 4. Informacji związanych z techniczną obsługą programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym firma Wolters Kluwer S.A.

 5. Informacji związanych z naliczaniem opłat za żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym kierownik gospodarczy.

 6. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Przedszkole nr 103 w Warszawie.

 7. Przestaje obowiązywać Procedura z dnia 3 września 2012 r.